Willem Frederik Hermans instituut

Het Willem Frederik Hermans instituut is, na drie jaar voorbereiding, opgericht in april 1998. Het instituut heeft de steun van de Erven Willem Frederik Hermans.

Het WFHi stelt zich ten doel de kennis van en de belangstelling voor het oeuvre en de persoon van Willem Frederik Hermans te bevorderen door het initiëren van projecten en daarvoor samenwerkingen aan te gaan. Dit betreft projecten zoals de Volledige Werken, primaire en secundaire bibliografie, website, wetenschappelijk onderzoek, publicaties met studies over Hermans’ werk, brievenedities, etc.

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2020-2025 zijn:

 • Afronden uitgave Volledige Werken
 • Organiseren van jubileumjaar 2021
 • Aanboren nieuwe lezersgroepen door diverse promotionele activiteiten
 • Analoge en digitale projecten ten behoeve van het literatuuronderwijs met betrekking tot Willem Frederik Hermans

Het WFHi is ten behoeve van haar werkzaamheden formele samenwerkingsverbanden aangegaan met de belangrijkste wetenschappelijke instituten in Nederland op het gebied van editiewetenschap en -techniek, conservering en ontsluiting, de toepassing van ICT voor literair wetenschappelijke informatie en met de uitgevers van het werk van Willem Frederik Hermans.

Het instituut wil het centrum zijn voor de bestudering van de literaire nalatenschap van Willem Frederik Hermans, zoals vergelijkbare instellingen in het buitenland dit op hun terrein doen.

Het WFHi Bestuur wordt gevormd door:
Drs. Raymond Benders, voorzitter
Drs. Ellen Dokkum, secretaris
Kees van Tilburg, penningmeester
Bas Godska, lid
Dr. Daan Rutten, lid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder enige financiële vergoeding.
Voor de financiële verantwoording over 2021 zie bijgaande link.

Het WFHi vormt samen met het Huygens Instituut de Projectcommissie Volledige Werken. Leden van de commissie zijn:
Drs R.M.J.Th. Benders (WFHi)
Dr. K.H. van Dalen-Oskam (Huygens Instituut)
Dr. F.A. Janssen
Dr. A. Kets-Vree

De activiteiten over 2018 en 2019 betroffen onder meer:

 • Begeleiden van de voortgang van de Volledige Werken.
 • Voorbereiding van de integratie van de website van WFHi binnen de website van de Volledige Werken.


Gerealiseerde projecten van het WFHi:

 • In september 2000 is in Amsterdam een driedaags WFH-festival gehouden in samenwerking met Theater De Balie en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Een aantal bijdragen van het festival is opgenomen in de WFHi/De Bezige Bij reeks onder de titel Apollo in Brasserie Lipp. Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans.
 • In september 2002. Opvoeringen van een theaterversie van de roman Een heilige van de horlogerie door Literair Theater Branoul (Den Haag) in samenwerking met het WFHi.
 • Festiviteiten rond de verschijning op 4 november 2005 van het eerste deel van de Volledige Werken. Uitreiking eerste exemplaar aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
 • WFH Symposium in De Rode Hoed te Amsterdam op 6 november 2005.
 • Activiteiten rond Nederland Leest 2012 van CPNB met De donkere kamer van Damokles.


Gerealiseerde publicaties onder auspiciën van, en/of met ondersteuning van, het WFHi:

 1. Tot ultimo 2019 zijn 19 delen verschenen van de geplande 24 delen van de Volledige Werken.
 2. De ernst van het spel. Willem Frederik Hermans en de ethiek van de persoonlijke mythologie. Daan Rutten, Uitgeverij Verloren, 2016, 312 pag., Hilversum. ISBN 978-90-8704-634-7
 3. Het motorzijspan van Willem Frederik Hermans, Red. Max Pam, Hans Renders, Piet Schreuders, voortzetting van WFH-Verzamelkrant 31-40 over leven en werken van Willem Frederik Hermans, Uitgeverij Mokken Boeken, 2015, Amsterdam. ISBN 978 94 92349 01 9 (gebonden), ISBN 978 94 93249 00 2 (paperback).
 4. Dorbeck, waar ben je? Een biografisch essay over De donkere kamer van Damokles. Willem Otterspeer, WFHi/ De Bezige Bij, 2012, 143 pag., Amsterdam. ISBN 978-90-234-7448-7
 5. Willem Frederik Hermans & F. Bordewijk. Een onmiskenbare verwantschap. Brieven 1944-1965, Ed. Marsha Keja & Arno Kuipers, WFHi / De Bezige Bij, 2011, 132 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 6282 8
 6. Hermans in hout. De Canadese avonturen van Willem Frederik Hermans. Willem Otterspeer, WFHi / De Bezige Bij, 2010, 238 pag., Amsterdam. ISBN 978 90 234 5654  4
 7. Dorbeck is alles! Navolging als sleutel tot enkele romans en verhalen van W.F.Hermans, [Thema’s, motieven en compositie in enkele romans en verhalen van W.F.Hermans bezien vanuit de theorie van René Girard  over navolging, rivaliteit en zondebokmecahnisme].  Sonja Pos, diss., Vossiuspers Universiteit van Amsterdam, 2009, 275 pag., Amsterdam. ISBN 987 90 5629 615 5
 8. Machines en emoties. Willem Frederik Hermans, Rudy Kousbroek, Ethel Portnoy. Een briefwisseling. Ed. Willem Otterspeer, De Bezige Bij, 2009, 414 pag., Amsterdam. ISBN 978 90 234 4092 5
 9. Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. Willem Frederik Hermans en Gerard Reve. Ed. Nop Maas en Willem Otterspeer, WFHi / De Bezige Bij, 2008, 316 pag., Amsterdam. ISBN 978 90 234 25939
 10. Het behouden huis. Rede uitgesproken op de feestelijke presentatie ter gelegenheid van de verschijning van het eerste deel van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans. Cees Nooteboom. De Bezige Bij, 4 november 2005, 20 pag., Amsterdam.
 11. Iedereen zei, dit boek is pornografie. Willem Frederk Hermans en de ontvangst van De tranen der acacia’s. Elly Kamp, Aksant, 2005, 96 pag., Amsterdam. ISBN 90 5260 200 X
 12. Je vriendschap is werkelijk onbetaalbaar. Brieven aan Geert van Oorschot. Ed. Nop Maas, WFHi / De Bezige Bij, 2004, 324 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 1498 5
 13. Willem Frederik Hermans. De aardigste man ter wereld. F. De Vree. WFHi / De Bezige Bij, 2002, 343 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 0038 0
 14. Machines en een fatale vrouw. Een Heilige van de Horlogerie in de kritiek. Elly Kamp, WFHi, 2002, 24 pag., ‘s-Gravenhage. ISBN 90 807 377 1 2
 15. Apollo in Brasserie Lipp. Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans. Ed. Raymond J. Benders en Wilbert Smulders. WFHi / De Bezige Bij, 2001, 251 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 3975 9
 16. Het bibliografisch universum van Willem Frederik Hermans. Frans A. Janssen en Sonja van Stek. WFHi / Uitgeverij De Bezige Bij, 1999, 296 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 6213 0
 17. Omwikkel mij met uw verstand. Essays over Willem Frederik Hermans. WFHi / De Bezige Bij, 1999, 96 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 7027 3
 18. De tranen der ecclesia’s. G. Komrij, WFHi / De Bezige Bij, 1998, 35 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 3934 1

 

Contactgegevens
Raymond Benders (voorzitter)
Willem Frederik Hermans instituut
Haringkade 125 A
2584 EC ’s-Gravenhage
raymondbenders@gmail.com
Tel. nr +39 339 2826 188


Ellen Dokkum (secretaris)
Tempelhof 15
1182 JP Amstelveen
ellendddd@live.nl
Tel: 06-51343400

Het fiscaal nummer van het WFHi is 808753861. Het WFHI staat ingeschreven in het ANBI-register.

Partners

Uitgeverij De Bezige Bij
Uitgeverij De Bezige Bij heeft de exclusieve rechten, namens het WFHi, op de uitgave in boekvorm van de Volledige Werken. Tevens is het WFHi met De Bezige Bij overeengekomen dat alle flankerende studies over Willem Frederik Hermans bij deze uitgeverij zullen verschijnen. De uitgave van de Volledige Werken, die 24 delen zal beslaan, is tot stand gekomen door en onder auspiciën van het Willem Frederik Hermans instituut, daartoe geautoriseerd door de Erven Hermans.

Het Huygens Instituut
Voor de uitgave van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans heeft het WFHi een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis en cultuur (kortweg Huygens Instituut), een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het Huygens Instituut ontsluit bronnen die van belang zijn voor de literaire en intellectuele geschiedenis van Nederland, van de Middeleeuwen tot heden, met als belangrijkste vorm de wetenschappelijke teksteditie. Daarnaast verricht het Instituut ook analytisch en interpretatief onderzoek op het gebied van de Nederlandse literatuur- en wetenschapsgeschiedenis. Bij de ontsluitingsactiviteiten en het onderzoek van het Huygens Instituut spelen digitale technieken en analysemethoden een belangrijke rol.

Koninklijke Bibliotheek (KB)
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is de nationale bibliotheek van Nederland. In het KB-gebouw zijn, naast de Koninklijke Bibliotheek, verschillende culturele instellingen gehuisvest, waaronder het Willem Frederik Hermans instituut, het Literatuurmuseum en het Huygens Instituut. Sinds 2001 heeft de KB het archief van Willem Frederik Hermans in bruikleen.
De KB heeft in het kader van de bezorging van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans de microverfilming uitgevoerd van alle gedrukte teksten van Willem Frederik Hermans, inclusief alle herdrukken. Dit gebeurde in samenwerking met de specialisten van het bureau Metamorfoze
De KB heeft verder bijgedragen aan de totstandkoming van de secundaire bibliografie, en bij de inrichting van de WFHi-website een ondersteunende en adviserende rol gespeeld.

Literatuurmuseum
Het Literatuurmuseum ordent, catalogiseert en beheert het archief van Willem Frederik Hermans en stelt het ter beschikking voor de onderzoekers van de Volledige Werken en voor de WFHi-publicaties over Willem Frederik Hermans.
Het Literatuurmuseum heeft een knipselarchief beschikbaar gesteld over het werk en leven van de auteur ten behoeve van de secundaire bibliografie.

 
Naar boven